Tåke og vind i Rødkleiva

Steinar Midtskogen

25. mai 2005

Innledning

I forbindelse med ei mulig utbygging av et skiflygingsanlegg i Rødkleiva har SINTEF for Norges Skiforbund fått en rapport fra Knut Harstveit/DNMI. Både vind og tåke kan hver for seg hindre arrangement i Rødkleiva. Rapporten diskuterer mest vind, som den har et brukbart datagrunnlag for. Den konkluderer også på et tynnere grunnlag at det i februar og mars forventes tåke 7,3% av tida i Rødkleiva, som anslås til noe mer enn skiflygingsalternativet Vikersund, og er om lag samme frekvens som ved målestasjonen på Blindern. Dette har flere beboere nær Rødkleiva stussa på. Jeg er en av dem. Jeg kjenner alle disse områdene godt, og rapporten stemmer ikke med mitt inntrykk av hvor mer eller mindre utsatt for tåke plassene er i forhold til hverandre. Det er også mange som hevder at Rødkleiva er det mest vindutsatte området rundt Voksenkollen og Tryvasshøgda, noe som det fins hold for i rapporten.

For hoppere, dommere og ikke minst publikum er det viktig at et skiflygingsanlegg ikke frekventeres av tåke eller vind. Samtidig er utbygginga i Rødkleiva omdiskutert og har mange motstandere, og det er tale om utbygging for svært store summer. Det må derfor være i alles interesse at jeg kan vise til data som peker mot en betydelig større tåkefrekvens for Rødkleiva. Jeg mener at SINTEF-rapportens konklusjon om tåke er feil, og at en bør forvente nær dobbelt så mye tåke i Rødkleiva som konkludert. Dette baserer jeg på egne observasjoner som jeg vil presentere. Dersom rapporten har rett om tåkefrekvensen i Vikersund, som ut fra mine egne erfaringer (men ikke presise observasjoner) ikke virker urimelig, bør en forvente nærmere tre ganger mer tåke i Rødkleiva enn i Vikersund. Rapportens funn om vind ser ut til å stemme noenlunde med realitene. Men jeg vil vise at nordvesten som blir svært kraftig i Rødkleiva, opptrer bare når det ikke er tåke; altså er det ikke uvanlig med tåke når vindforholda er gode og ikke uvanlig med kraftig vind når sikten er god.

Alle observasjoner fra Blindern og Tryvasshøgda som jeg refererer til, om ikke annet er nevnt, er henta fra met.no (DNMI). Alle observasjoner fra Rødkleiva kommer fra SINTEF-rapporten. Øvrige observasjoner er mine egne. SINTEF-rapporten har jeg også henta fra met.no slik den forelå 6. mai 2005.


SINTEF-rapporten

SINTEF-rapporten baserer seg på meteorologiske data fra målestasjonene på Tryvasshøgda og især på Blindern som vi kan anta at har de mest nøyaktige og rikelige målingene, samt på åtte og en halv måned med vindmålinger i Rødkleiva. Observasjonene fra Tryvasshøgda og Blindern nyttes til å anslå tåkefrekvensen i Rødkleiva. Tryvasshøgda ligger nærmest Rødkleiva, ca. 1 km unna, mens Blindern ligger ca. 6 km unna på den andre sida av åsen. Imidlertid ligger stasjonen på Tryvasshøgda 514 m.o.h. og den på Blindern 94 m.o.h. mens det mest interessante området i Rødkleiva, unnarennet, vil ligge mellom 290 og 421 m.o.h. Tåke avhenger i stor grad av høgde over havet og en må derfor gjøre en del antakelser og gjetninger for å bruke data fra disse stasjonene til å bedømme værforhold i Rødkleiva.

Rapporten anslår tåkefrekvensen i Rødkleiva i februar og mars på følgende vis. Det antas at dersom det er registrert lav sikt både på Tryvasshøgda og på Blindern, vil det også være lav sikt i Rødkleiva (4,5%). Dernest antas det for andre tilfelle at dersom skybasis på Blindern er under 300 meter (7,6%), vil det være tåke i Rødkleiva når vindretningen på Blindern ikke er mellom 20 og 200°; det vil si at det ikke er tåke når Rødkleiva trulig ligger i lesida for Voksenkollen og Tryvasshøgda, og tåke for andre vindretninger. Når tåke stryker skog avsettes det fuktighet. De mest vanlige vindretningene på Blindern faller innunder den skjerma sektoren, så denne situasjonen reduseres til 2,8%. Summen 4,5 + 2,8 anslås til å være tåkefrekvensen i Rødkleiva, altså 7,3%.

Denne modellen har noen mangler. For det første, skulle leeffekten virke like fullt om det er tåke på Blindern og Tryvasshøgda om vindretningen er den rette; lite tilsier at tåka i Rødkleiva først materialiserer seg idet skybasis på Blindern når 0 meter.

Dessuten må vi vurdere den siste muligheten, at det er tåke på Blindern og i Rødkleiva, men ikke på Tryvasshøgda. Dette forutsetter et skille mellom kald luft under og varmere luft over mellom 400 og 500 m.o.h. Vanligvis ligger det lavere i slike værsituasjoner med en lavtliggende inversjon. Likevel bør det antas vanlig nok til å påvirke konklusjonen.

En forbigått forutsetning for regnestykket er at sannsynligheten for en skybasis på Blindern under 300 meter er lik for alle vindretninger. Trulig er lav skybasis hyppigere ved vind fra den skjerma sektoren, og sannsynligheten for tåke i Rødkleiva etter denne modellen skulle ha vært enda lavere.

Modellen antar også at vindretningen på Blindern er, over tid, representativ for vinden over Voksenkollen og Tryvasshøgda når det er tåke i området. Hvor stor usikkerhet dette fører med seg, er vanskelig å vurdere. Det ser ut som om vinden generelt har en tendens til å holde en litt høgere kompasskurs i Rødkleiva og Voksenlia.

En modell er alltid omtrentlig. Enkelte av svakhetene over ser ut til å trekke resultatet i forskjellige retninger og dermed utjamne hverandre. Det mest avgjørende i modellen er virkningsgraden av leeffekten.

Tryvasshøgda

Tryvasshøgda 31. januar 2004 12:23UTC.
En av de få fine januardagene i 2004 i høgereliggende områder. Tryvasshøgda stikker såvidt opp av tåka som når opp til ca. 500 m.o.h. I hele Voksenlia er det tåke. En fuktig måned uten plussgrader og rikelig med tåke, snø og stundom underkjølt regn har kledd hele tårnet i et tjukt lag med rim, snø og is.


Lynnedslag

Lynnedslag på Halsum, 17. juli 2003 16:18:45UTC.
Like ved målestasjonen står et kamera vendt mot sørvest som tar et høgoppløslig bilde om lag hvert 44. sekund året rundt. Dette utfyller informasjonen som kommer fra tradisjonelle værinstrument.

Målestasjonen i Voksenlia

Jeg har hatt en privat målestasjon i Voksenlia i drift fra 25. januar 2004. Denne avleser sensorer med noen sekunds mellomrom og logger snittverdier hvert 5. minutt (snittverdier over 10 minutt for vindstyrke). Den har ikke direkte målt sikt, men den har målt relativ fuktighet. Dessuten har jeg hatt et høgoppløslig kamera i drift fra 15. juni 2003, som kontinuerlig har tatt bilder om lag hvert 44. sekund. Det er lett å se på disse bildene om det var tåke eller ikke da hvert enkelt bilde blei tatt, men det må gjøres manuelt, og sjøl om matriellet begrenses til månedene som omhandles i SINTEF-rapporten, februar, mars og august, pluss de to andre vintermånedene desember og januar, blir det likevel nærmere 600.000 bilder for de to sesongene.

Stasjonen er interessant for skiflygingsanlegget fordi den befinner seg 2 km sør for Rødkleiva, omtrent midt mellom Holmenkollen og Rødkleiva, mer presist 59° 58' 13,6" N og 10° 38' 57,4" E. Dette er riktignok lengre unna enn Tryvasshøgda, men den ligger 349 m.o.h. som er midt i de mest interessante høgdene i Rødkleiva. Og ikke minst fordi den ligger på nær samme side av Voksenkollen. Terrenget den står i er svært bratt, ca. 30°. Det gjør at vinden farer friest når den går langs med lia. Vindmåleren står over alle bygninger og all vegetasjon i området unntatt i retningen oppover i lia, som er uunngåelig.

Mens lia der stasjonen står, vender 20° mot sør, vender lia i Rødkleiva 15° mot nord, altså en 35° forskjell. Denne forskjellen kan tenkes å ha en viss betydning, men verken denne eller summen av noen andre tenkelige usikkerheter i forbindelse med mine målinger kan ventes å slå ut med en faktor på 2 eller nær dette, som er forholdet mellom mine observasjoner og SINTEF-rapportens konklusjoner.

Beliggenhet

Bildet viser målestasjonens beliggenhet i vestsida av Voksenkollen. Rødkleiva ligger til venstre for bildet omtrent like langt opp i lia.


Målemetoder for tåke

Som nevnt, kan det være en formidabel jobb å gå gjennom 600.000 bilder manuelt for å avgjøre om hvert enkelt viser tåke eller ikke. Men ei oppløsning på under minuttet er heller ikke nødvendig. Jeg har i stedet satt sammen hver måned til en animasjon som jeg har spilt av i rask fart og tatt tida når tåke ses og når tåke ikke ses. I slik fart blir den vanskelig å skille mellom tåke og tett snøvær (under 1000m sikt i horisontal retning), så slikt snøvær, som ikke dreier seg om store deler av totalen, har for det meste blitt regna som tåke. Dette skulle ikke være forstyrrende i denne sammenhengen; for Rødkleiva er det dårlig sikt, uavhengig om det er av snøvær eller av tåke, som er interessant, og i SINTEF-rapporten er tett snøvær (1,5%) inkludert i estimatet på 7,3%.

Med den visuelle metoden, som er den presise metoden, har jeg funnet følgende tåkefrekvenser for de undersøkte månedene:
August 20033,2%
Desember 200316,5%
Januar 200435,6%
Februar 200415,2%
Mars 200414,7%
Februar-mars 200415,0%
Vinter 2003/200420,5%
August 20042,9%
Desember 200424,6%
Januar 200515,4%
Februar 200510,5%
Mars 20057,1%
Februar-mars 20058,8%
Vinter 2004/200516,6%

En annen metode er å ta utgangspunkt i målinger for relativ fuktighet og anta at målinger over 99% betyr tåke. Dette er er mindre presis metode; ikke bare spiller flere forhold inn for hvor god sikten er, men jeg har heller ikke målinger som er nøyaktige nok. Jeg kalibrerer med ujamne mellomrom målerne blant annet etter tåke, så på det viset vil de indikere tåke med en viss treffsikkerhet, men et problem er treghet i fuktighetsmålerne slik at de ikke reagerer raskt nok på tåke som kommer og går i korte perioder. Likevel er det et ganske godt samsvar mellom de visuelle observasjonene og tåkeestimering ved måling av relativ fuktighet.

Sistnevnte metode er brukt til å finne samsvaret mellom vindretning og tåke. Manuell jamføring mellom de visuelle obervasjonene og vinddata fra målestasjonen er en formidabel jobb, så jeg må basere meg på ei tilnærming som ser ut til å være god nok.

Ut fra fuktighetsmålingene ser tåkefrekvensen slik ut:
August 2003 -
Desember 2003 -
Januar 2004 -
Februar 200417%
Mars 200414%
Februar-mars 200416%
Vinter 2003/2004 -
August 20040%
Desember 200424%
Januar 200518%
Februar 200511%
Mars 20051%
Februar-mars 20056%
Vinter 2004/200514%Langtidsperspektivet

To sesonger er for knapt for å si med sikkerhet hva vintrer normalt har av tåke. August måned ser uansett ut til å ha så lite tåke at det ikke behøver å være til bekymring. Så var vintrene 2003/2004 og 2004/2005 typiske? Det later til at vinteren 2003/2004 under ett var ganske normal når det gjelder tåke, mens vinteren 2004/2005 hadde mindre tåke enn normalt. Jeg baserer dette på å sammenlikne soltimer og relativ fuktighet målt disse vintrene på Blindern der det foreligger god historikk, med normalt antall soltimer og normal relativ fuktighet for hver enkel måned. Dette gir en viss indikasjon; er det sol på Blindern, er det ofte sol i Voksenlia; er det tåke i Voksenlia, er det normalt ganske høg relativ fuktighet på Blindern også. Vinteren 2004/2005 var tørr både på nedbør og relativ fuktighet, og det var en del mindre tåke i Voksenlia.

Vi legger merke til i tabellene at januar 2004 på Blindern hadde svært få soltimer. Dette passer med mye registrert tåke i Voksenlia denne måneden og vi kan ganske trygt anta at dette var mer tåke enn vanlig. Tryvasshøgda hadde for øvrig en gjennomsnittlig relativ fuktighet på hele 93% denne måneden og det må ha vært usedvanlig mye tåke der, trulig over 40%. Videre var det spesielt rikelig med sol på Blindern mars 2005, som passer med bare 7,1% tåke i Voksenlia, der stasjonen registrerte solskinn i hele 61% av den mulige tida, og om natta var utstrålinga målt tilstrekkelig stor til at det måtte være overveiende stjerneklart 57% av tida, som neppe kan sies å være typisk marsvær.

Tåke

Inversjon lengre ned i lia 13. februar 2004 14:10UTC.
Det var sol og plussgrader, men minusgrader i Sørkedalen. Ved solnedgang steig tåka opp til målestasjonens høgde, og temperaturen falt straks fra +2 °C til -6 °C. Da stasjonen igjen kom over tåka et par timer seinere, gikk temperaturen raskt tilbake til +2 °C.


Tabellene under viser soltimer for vintermånedene på Blindern 2003/2004 og 2004/2005 i forhold til snittet 1981 - 2005, og sammenlikning av relativ fuktighet på Blindern de samme vintrene med snittet 1951-2005.

SoltimerRelativ fuktighet
2003/20042004/2005
Desember130%101%
Januar12%129%
Februar136%106%
Mars115%135%
Sesongen107%122%
1951-20052003/20042004/2005
82%76%81%
81%86%74%
78%75%68%
71%69%69%
78%77%73%

Fra Knut Harstveit har jeg fått frekvenser av skydekke 300m over Blindern i perioden 1998-2005. Disse viser en veldig god korrelasjon med mine data om en justerer med en faktor. Harstveit beregner denne til 0,66 for Voksenlia ut fra vindfrekvens og skjerma sektor. Korrelasjonen er da som følger:

ModellVisuell
Aug 20033,2% 3,2%
Des 200314,0% 16,5%
Jan 200439,7% 35,6%
Feb 200413,1% 15,2%
Mar 200412,0% 14,7%
Aug 20045,3% 2,9%
Des 200419,3% 24,6%
Jan 200514,8% 15,4%
Feb 200513,8% 10,5%
Mar 20057,3% 7,1%
Snitt14,3% 14,6%
Feb/mar11,6% 11,9%

Om vi justerer faktoren til 0,68 får vi perfekt samsvar både i perioden februar-mars og august og desember-mars. Når denne faktoren brukes for data fra 1998-2003, får vi følgende tåkefrekvenser i Voksenlia for februar og mars (faktiske observasjoner i feit type):

Feb 1998 10,3%
Mar 1998 5,7%
Feb 1999 12,9%
Mar 1999 28,2%
Feb 2000 12,5%
Mar 2000 4,0%
Feb 2001 7,1%
Mar 2001 15,5%
Feb 2002 20,9%
Mar 2002 11,4%
Feb 2003 25,0%
Mar 2003 15,9%
Feb 2004 15,2%
Mar 2004 14,7%
Feb 2005 10,5%
Mar 2005 7,1%
Snitt feb 14,3%
Snitt mar 12,8%
Snitt begge 13,6%

Rimelige anslag for tåkefrekvensen om vinteren i Voksenlia, vil være:

Desemberca. 23%
Januarca. 23%
Februar14,6%
Mars12,6%
Februar-mars13,6%
Vintersesongenca. 18%Lia
Voksenlia og Rødkleiva 20. mai 2005.
Bildet er tatt fra Fossum. Vindretningen er sørøst og det er tåke både i Voksenlia og i Rødkleiva. Tåka holdt seg slik det meste av 20. og 21. som var to våte døgn; i Voksenlia falt det 65 mm.

Tåke i Rødkleiva

Anslaga over gjelder Voksenlia. Rødkleiva ligger mer mot nord og tåkeførende luft (hovedsaklig sørøst) må passere over mer terreng først der. Etter modellen over anslår Harstveit faktoren til 0,38 som gir 7,6% tåke i februar/mars 1998-2005, altså praktisk talt det samme som hans estimat i SINTEF-rapporten. Dette vil bety at det er 78% mer tåke i Voksenlia enn i Rødkleiva. Det er en svært stor forskjell på to steder som ligger ganske likt i terrenget, og jeg får dette ikke til å stemme med egne erfaringer fra området. Jeg kan huske tilfelle der det har vært tåke i Voksenlia og ikke Rødkleiva, men det er etter hukommelsen tilfelle med strålingståke som ligger i Sørkedalen, som er mindre vanlig enn tåka i fuktig sørøstvær.

Jeg har sett på et topografisk kart og undersøkt hvor mye terreng i høgde over 350 meter som vinden må passere ved ulike retninger. For retninger under 90° fins mye terreng over 350 meter; denne retningen går innover i Marka. For sammenliknings skyld har jeg også tatt med Holmenkollen i 350 meters høgde, som også er godt kjent for å være tåkeutsatt.

Retning:HolmenkollenVoksenliaRødkleiva
200°0 m0 m0 m
190°0 m0 m1400 m
180°0 m0 m1800 m
170°0 m0 m1800 m
160°0 m0 m2000 m
150°0 m500 m2100 m
140°0 m500 m2000 m
130°0 m1200 m2200 m
120°0 m1200 m3200 m
110°0 m1200 m3100 m
100°0 m1800 m3000 m
90°0 m3100 m2700 m

Som vi ser, må vinden passere mer terreng i Rødkleiva. I Voksenlia er vindretningene som gir størst sannsynlighet for tåke 120-130°, og derfra må lufta passere ca. 1200 m med terreng. Ettersom sannsynligheten for tåke når det blåser fra denne kanten, er hele 40% i februar og mars (se figurer under), ser ikke dette terrenget ut til å være til vesentlig hinder. Sikt på rundt 75 meter med vind fra denne kanten forekommer. I Rødkleiva må lufta passere rundt 2000 m terreng i de mest interessante retningene, og det avgjørende spørsmålet blir om denne ekstra distansen, nær 1 kilometer, er tilstrekkelig til at tåkefrekvensen der er vesentlig lavere. Jeg har ikke data som kan vise forskjellen, men skal jeg bedømme ut fra egen ferdsel i området, syns det ikke å være noen klar forskjell i frekvens; det hender at tåka forsvinner mellom Voksenlia og Rødkleiva, men det virker ikke typisk. 78% mer tåke i Voksenlia ville være et såpass slående værskille at det skulle være godt kjent for beboere og folk som ferdes i området.

Vindstyrke, vindretning og sammenhengen mellom vindretning og tåke

Vindobservasjonene gjort i Rødkleiva i perioden på åtte og en halv måned i 1999 stemmer for det meste overens med mine egne fra 2004-2005, men Rødkleiva syns å være enda mer utsatt for virkelig kraftig vind fra nordvest, som er en av de tre typiske vindretningene, især om vinteren. Dette er en vind som farer gjennom Sørkedalen og er godt kjent også der. Mens Rødkleiva hadde 15 m/s vind over 10 minutt i februar 1999, er den kraftigste ved min stasjon i 2004/2005 9,4 m/s i januar 2005 (18,0 m/s kast). Det var nok til å felle to trær nærmere enn 60 meter fra stasjonen og dette tyder på at dersom frisk bris med kraftige kast er uvant kost for vegetasjonen ved min stasjon, er frisk bris mer vanlig i Rødkleiva som kan vise til forekomster av stiv kuling. Trærne som gikk i januar 2005, hadde motstått vinden i 1999, så det er rimelig å anta at 1999-uværet ikke kan ha vært mye sterkere.

Om vi setter middelvind på 4 m/s (som gir ca. 8 m/s i kasta) som øvre grense for hva som kan tåles under et renn, blir det store variasjoner på hvilken frekvens slik vind har fra måned til måned. I perioden 2004-01-26 til 2005-05-08 var den ved min stasjon 2,4% (2,0% om vi eksluderer tida det også var tåke), mens i februar og mars i 2004 og 2005 var den bare 0,6% (0,6%) mot hele 10,5% (7,5%) i perioden desember 2004 og januar 2005. SINTEF-rapporten estimerer for en langtidsperiode 6% i februar og mars i Rødkleiva. Mine data ikke er tilstrekkelige til å kunne fastslå hvor presist dette estimatet er. Både estimatet og de faktiske målingene i Rødkleiva er høgere enn det jeg har målt ved min stasjon. Rapportens anslag kan treffe godt, men det bør altså legges til at variasjonen fra måned til måned er svært stor, trulig også i Rødkleiva. Målingene i Voksenlia viser:

MånedOver 4 m/sOver 4 m/s
uten tåke
Februar 20040,8%0,8%
Mars 20040,6%0,6%
August 20040,8%0,8%
Desember 20046,9%2,4%
Januar 200514,1%12,6%
Februar 20050,4%0,4%
Mars 20050,6%0,6%

Variasjonene både i vind og tåke kommer klart fram i 2005; mens det ved min stasjon var dårlige forhold (enten tåke eller vind) for skiflyging 29,5% av tida i januar 2005, var det slike forhold bare 8% av tida i mars 2005. Dersom grensa senkes til 3 m/s (ca. 6 m/s i kasta), vil den overskrides dobbelt så ofte eller oftere.

Sjøl om vinden av og til kan ta godt i, viser målingene at det er for det meste rolige vindforhold både i Voksenlia og i Rødkleiva; det er under 2 m/s det aller meste av tida. Kraftig vind kommer nesten bare fra nordvest, av og til fra vest. Vind fra øst og nordøst er alltid svak, og nordøst er også en av de tre typiske vindretningene. Sønnavinden er den siste vanlige vinden, men bare svak til middels i styrke. Forholdet mellom middelvind over 10 minutt dersom denne er over 2 m/s og vindkast (middel i 3 sekund) er noe lavere hos meg, men ikke lav; ved min stasjon er denne kastfaktoren 1,83 (2004-2005) mot 2,17 i Rødkleiva (1999). Det kan altså virkelig blåse hatter og spiker utsatte plasser i Rødkleiva når det først setter i gang. Dette er en værsituasjon som kommer i tillegg til tåke; det er aldri tåke når det blåser fra nordvest.

Vindstatistikk

Vi ser her at det er tre dominerende vindretninger; sørlig vind er mest vanlig, dernest nordvestlig og sist nordøstlig. Er det tåke, dominerer den sørlige vinden. Er det stø vind fra nordvest eller nord, har det ikke blitt registrert tåke. Dette skyldes at lufta mister mye fuktighet på veg over fjella.


Vindstatistikk

Om vi begrenser oss til februar og mars i 2004 og 2005, er bildet nær identisk. Vi ser litt mindre sønnavind og litt mer vind fra nordvest. Og det blåste fra en litt mer østlig kant når det var tåke.
Vindstatistikk

Det er ved vinder fra sørvest, sør, sørøst og øst med tyngde rundt sørøst at tåke forekommer hyppigst.


Vindstatistikk

For februar og mars var bildet ganske likt, men det var enda større sannsynlighet for tåke i sørøstvind.
Vindstatistikk

Denne figuren viser hvor de kraftigste vindene kommer fra. De aller kraftigste vindene kommer fra nordvest. Dernest kommer de sørlige vindene. Fra de andre retningene blåser det nesten aldri kraftig. Flere uvær i januar 2005 former frekvensene for de kraftigste vindene. Det kraftigste vindkastet registrert er på 18,0 m/s. Det kom fra nordvest.


Vindstatistikk

Nordvesten var sterk også i februar og mars, men det kraftigste vindværet i denne perioden kom fra vest.


Tåke

Tåke i sørøstvind, 14. desember 2004 06:00UTC.
Det blåser fra 140°. Vindretningen på Blindern samme tidspunkt var 130°. Vinden hadde holdt seg rundt sørøst gjennom natta og tåka var tett hele tida, periodevis svært tett; trær 50 meter unna er knapt synlige.

Tåke

Solnedgang i tåka lille julaften 2004 14:00UTC.
Tåka slapp taket idet sola gikk ned. Det var tidligere på dagen svak vind fra sørøst, som dreide via sør til nordvest rundt solnedgang. Dette tilførte tørr luft og tåka løste seg opp. På Blindern var det også vind fra østlig kant før omslaget.

Tåke

Tåke som driver inn langs lia 22. desember 2004 00:00UTC.
Vinden holdt retningen 150°, og vi er svakt i le av Voksenkollen. Slik hadde det vært hele kvelden. På Blindern kom vinden derimot fra øst og nord i samme periode.

Figurene over viser frekvensen av de ulike vindretningene i Voksenlia, samt sammenhengen mellom vindretning og tåke. Som vi ser, utelukker ikke vind fra en østlig kant tåke, trass i at målestasjonen da er i le fra åsen. Dette tyder på at SINTEF-rapporten har tatt for hardt i når den utelukker vindretninger over en 180° stor sektor; vind som kommer fra ytterkanten av en slik sektor ser ikke ut til å føre til særlig mindre tåke. For Rødkleivas del betyr det at det kan være tåke der også når vinden kommer fra sør til sørvest, til og med fra sørøst, noe som SINTEF-rapporten anser som utypisk med mindre det er tåke både på Blindern og på Tryvasshøgda på samme tidspunkt (som egentlig ikke er relevant i denne sammenhengen). Sannsynligheten for tåke faller først raskt når vinden kommer fra mellom øst og nord, men dette er innlandsluft som uansett om åsen var der eller ikke, ikke bringer mye tåke.

Konklusjon

Det er langt mer tåke ved min målestasjon i Voksenlia enn estimata av tåke i Rødkleiva, og forskjellen er større enn hva forskjellen i beliggenhet mellom min stasjon og Rødkleiva tilsier.

Mine data viser at det er god korrelasjon mellom tåke rundt Voksenkollen og skyer 300 meter over Blindern, men det trengs data fra Rødkleiva for å avgjøre sikkert hvilken faktor som skal brukes der. Imidlertid er en frekvens på 13,6% i februar og mars i Voksenlia i de 8 åra fra 1998 til 2005 et rimelig sikkert anslag. Problemstillinga er da redusert til å vurdere om det går et markant tåkeskille mellom Voksenlia og Rødkleiva, noe som beboere i området ikke kjenner til.

Mens målestasjonen i Voksenlia ligger i samme høgde som det foreslåtte unnarennet i Rødkleiva, vil målestasjonen på Tryvasshøgda være mer representativ for øvre del av ovarennet. Det er verdt å merke seg at Øyvind Nordli, seniorforsker ved Meteorologisk institutt, i boka "Fjellet i snø, vind, sol og tåke" skriver (s. 136): "På 500 meter er det om vinteren tåke i 25-35% av tida på utsette åsar og fjell nær låglandet og Oslofjorden". Dette tilsvarer godt den målte frekvensen av skyer 300 meter over Blindern (94 m.o.h.); mars og februar har om lag 25%, desember og januar nærere 35%.

Dersom skiflygingsanlegget og tilhørende, mindre bakker skal brukes også i månedene desember og januar, må en regne med enda høgere tåkefrekvens. Vintertåka i Voksenkollen er kjent for å kunne bli så tjukk at det flere ganger hver vinter er uforsvarlig å ta seg fram med bil raskere enn i 30 km/t og en skihopper i Rødkleiva vil nok føle seg noe utrygg ved å sette utfor i 100 km/t under slike forhold, og ingen vil se hoppet. Sjøl om det ikke arrangeres renn i desember og januar, vil tåke påvirke hvor godt bakkene egner seg til trening i disse månedene.

Hyppigheten av tåke varierer en del fra år til år og det trengs tiår med data for å gi presise månedsfrekvenser. Enkeltmåneder kan ha lite med tåke, mens i andre måneder kan tåka ligge over ei uke med få opphold. Januar 2004 er et eksempel på en slik måned (dårlig sikt i 35,6% av tida, dvs. 11 døgn).

Frekvensen av kraftig vind varierer enda mer enn frekvensen av tåke. Og kraftig vind kommer sjelden samtidig med tåke. I spesielle måneder om vinteren kan dermed været i Rødkleiva hindre renn enten på grunn av vind eller tåke i godt over 30% av tida. Mer typiske verdier later til å være ca. 20% i februar og mars, nærmere 30% i desember og januar, og 3% i august.

Rødkleiva oppfattes av lokale beboere som et "vindhøl". Det virker ikke som det blåser spesielt ofte der, men når det blåser, da helst fra nordvest, blåser det i stedet spesielt voldsomt. Stiv kuling i ei skogkledd li er utvilsomt noe som en vil huske som kommer ut for det.

Datatilgjengelighet

http://voksenlia.net/met/ ligger bildedata og observasjoner i mer eller mindre prosessert og søkbar form tilgjengelig for den som ønsker å etterprøve mine konklusjoner eller ønsker å studere dataene mer grundig enn det jeg har hatt anledning til. De komplette dataene utgjør i skrivende stund om lag 400GB, for mye til at nedlasting over nett er praktisk, så ønskes større deler av dette eller rådata, ta kontakt med meg på steinar@latinitas.org for å avtale bruk og praktisk kopiering.Tillegg: Øvrige observasjoner og sammenlikninger med Tryvasshøgda og Blindern

I de følgende tabellene oppgir jeg noen andre værobservasjoner fra Voksenlia, som skulle være representative for Rødkleiva, og hvordan de forholder seg til Tryvasshøgda og Blindern. Ettersom stasjonen har vært i drift bare litt over ett år, fins det ingen normaler, men foreløpige data tyder på at normalen for middeltemperaturene for alle måneder kan interpoleres ut fra følgende formel:

TV = 0,2 °C + ((349-94)/(514-94))·TT + ((514-349)/(514-94))·TB =
0,2 °C + 0,607·TT + 0,393·TB,

der TV, TT og TB er månedsnormalen for hhv. Voksenlia, Tryvasshøgda og Blindern.

Normalene estimeres med at høgde over havet vektes, samt et tillegg på 0,2 °C som i hovedsak skyldes at nattetemperaturen er noe høgere i lia der kulda ikke får lagt seg.


Middeltemperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2004
Blindern-3,8-1,5+2,0+7,4+12,5 +14,2+16,0+17,9+12,3+6,5+1,0+0,3+7,1
Voksenlia--2,0+0,4+5,5+10,6+12,3+14,0+16,1+11,1+4,9+0,3+0,0-
Tryvasshøgda-6,2-2,1-0,6+3,9+9,0+10,6+12,5+14,5+9,6+3,5-1,0-0,7+4,4
Middeltemperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2005
Blindern+1,7-0,9-0,8+7,0
Voksenlia+0,4-2,5-1,7+5,2
Tryvasshøgda-0,8-3,8-2,5+3,9

Relativ fuktighet (%)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2004
Blindern86756964516366647380768171
Voksenlia-8078715968737076898284-
Tryvasshøgda93787876617479768090848480
Relativ fuktighet (%)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2005
Blindern74686959
Voksenlia80767468
Tryvasshøgda83817768

Nedbør (mm)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2004
Blindern10925365440755281106974733756
Voksenlia - - - - 4012472-1311335146-
Tryvasshøgda116245482461257611814514972851071
Nedbør (mm)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2005
Blindern36102530
Voksenlia39162545
Tryvasshøgda55274450

Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.