Vurdering av værvarsel

Hver time hentes hit et værvarsel fra yr.no for 6, 12, 18, 24 og 30 timer fram i tid. Grafene under sammenlikner disse varsla med faktisk vær. Normalt vil varselet for 6 timer fram i tid (rødt) være best, og kvaliteten vil avta for 12 timer (svart), 18 timer (blå), 24 timer (purpur) og 30 timer (grå). Faktisk vær (fasit) tegnes med tjukk svart strek.

Sammenlikning mellom varsla skydekke og faktisk skydekke er foreløpig ikke med. Faktisk skydekke må avledes indirekte fra observasjoner over noe tid, og observasjonene er enten lysmålinger eller utstråling om natta. Disse må oversettes til anslått skydekke, og dette er foreløpig ikke på plass.

Grafene oppdateres kontinuerlig og sammenlikner varsel med faktisk vær for siste to døgn.

Tilbake til værsida.


Temperatur

Varselet tar i liten grad hensyn til topografien. Det bratte terrenget på Voksenlia sørger for liten døgnvariasjon fordi effekten av utstråling om natta er liten og formiddagene er skyggefulle. Varselet gir derfor i finvær ofte for lave nattetemperaturer og for høge formiddagstemperaturer. Når inversjonsnivået ligger lengre ned i lia, kan varselet gi betydelige feil.

Varselvurdering, lufttemperatur


Lufttrykk

Varselvurdering, lufttrykk


Vind

Vind påvirkes også av lokal topografi. I ei li blir vinden sjelden sterk, og en del høge trær i området demper også vinden. Derfor vil varselet ofte vise noe for sterk vind. Når observert vindstyrke er under 1 m/s, bør ikke avvik mellom observert og varsla vindretning tillegges særlig vekt. Siste vindretning vises ytterst og eldste innerst. NB: For tida har vindmåleren en feil, slik at den sjelden klarer å registrere vindstyrker under 2 m/s. Ny måler vil snart monteres.

Varselvurdering, vindstyrke

Varselvurdering, vindretning siste to døgn


Nedbør

Nedbør som kommer som snø, smeltes før den registreres, slik at "fasiten" av og til viser nedbør registrert en time for seint. Det er dessuten også noe underregistrering av nedbør som snø.

Varselvurdering, nedbør siste to døgn


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.